Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πλήκτρο
Ενέργεια
Ctrl+A
Επιλογή ήχου
Ctrl+B
Άμεση επανάληψη
E
Εξαγωγή
F
Γρήγορη προώθηση
G
Επιλογή γωνίας
I
Οριζόντια κίνηση
K
Σελιδοδείκτης
L
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής
Μ
Σίγαση/Επαναφορά ήχου
Ctrl+M
Κύριο μενού
N
Βήμα
O
Άνοιγμα προτιμήσεων
P
Καταγραφή
Ctrl+Q
Επόμενο
R
Γρήγορη επαναφορά
S
Επιλογή υπότιτλων
T
Επιλογή τίτλου
X
Έξοδος
Esc
Εναλλαγή μεταξύ Πλήρους οθόνης και Παραθύρου
F1
Άνοιγμα αρχείου βοήθειας
Ctrl + +
Μεγέθυνση
Ctrl + -
Σμίκρυνση
Shift + +
Αύξηση φωτεινότητας
Shift + Down
Μείωση έντασης
Shift + Up
Αύξηση έντασης
-
Μείωση φωτεινότητας

Corel WinDVD shortcuts left Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αριστερά

Corel WinDVD shortcuts right Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Δεξιά

Corel WinDVD shortcuts up Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Επάνω

Corel WinDVD shortcuts down Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Κάτω
PgDn
Επόμενη ενότητα
PgUp
Προηγούμενη ενότητα
Κενό διάστημα
Αναπαραγωγή/Παύση
Enter
Επιλογή
Τερματισμός
Διακοπή
1-0
Μετάβαση στην ενότητα N

 

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου