כינון שמע

אינטראקציה בין הגדרות “מצב מעקף” במערכת ההפעלה ובין רצועת ה”שמע הראשית” בלבד.

האפשרות בהגדרות שמע מתקדמות תהיינה זמינות רק כאשר המערכת מצוידת ביציאת S/PDIF או HDMI.

ההגדרות יתפקדו רק כאשר “מצג מעקף” אופשר במהלך פלט השמע הדיגיטלי. לאחר שהאפשרות הזו מאופשרת, תוכנית WinDVD תשגר כפלט את רצועת השמע הראשית בעת הפקת פלט דיגיטלי. אם האפשרות אינה מאופשרת, תוכנית WinDVD תאפשר את המערבל ותפיק שמע מעורבל.

Corel WinDVD bdavsetup כינון שמע

Corel WinDVD note%20graphic כינון שמע

בתקליטורי BD-ROM, אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל.

 

 

כינון שמע