Používanie funkcie Zmena časovej mierky

Zmena časovej mierky vám umožňuje upravit’ rýchlost’ prehrávania od polovičnej až po dvojnásobnú bez straty stereo výstupu alebo skreslenia zvuku. Ide o užitočnú funkciu, ktorá umožňuje nastavit’ celkovú dĺžku alebo čas prehrávania, tak ako potrebujete. Ak potrebuje skončit’ sledovanie celého videa v čase kratšom, než je dĺžka videa, môžete použit’ funkciu zmeny časovej mierky na zrýchlenie prehrávania.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Používanie funkcie Zmena časovej mierky


Konfigurácia nastavení Zmena časovej mierky

1 Kliknutím na tlačidlo Pomaly alebo Rýchlo spomalíte alebo zrýchlite prehrávanie. Na ovládanie rýchlosti prehrávania môžete použit’ aj jazdca pod týmito tlačidlami.

Rýchlost’ prehrávania bude zobrazená v okne nastavenia Rýchlost’ prehrávania. Aby nebol zvuk počas prehrávania ovplyvnený, maximálny a minimálny limit rýchlosti je od 0,5x do 2x.

Položka Zostávajúci čas zobrazuje čas zostávajúci do konca videa.

2 Stlačte tlačidlo Predvolené a zadajte určitý čas, v ktorom chcete pozeranie aktuálneho filmového klipu dokončit’, v závislosti od času vo vašom počítači.

3 Stlačením tlačidla Celkový čas filmu sa zadáva čas, ktorý je na celý film k dispozícii.

Ak chcete vrátit’ nastavenie na predvolené hodnoty, kliknite na tlačidlo Vynulovat’.

 

 

Používanie funkcie Zmena časovej mierky