ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

ปุ่ม
การดำเนินการ
Ctrl+A
การเลือกเสียง
E
เลื่อนออก
F
กรอไปข้างหน้า
G
การเลือกมุม
I
แพน
K
บุ๊คมาร์ก
L
เปิดรายการเล่น
M
ปิด/เปิดเสียง
Ctrl+M
เมนูหลัก
N
ข้าม
O
เปิดค่ากำหนด
P
จับภาพ
Ctrl+P
เล่นซ้ำทันที
Ctrl+Q
ข้ามไปข้างหน้า
R
กรอกลับ
S
การเลือกคำบรรยาย
T
การเลือกไทเทิ่ล
X
ออก
Esc
สับเปลี่ยนระหว่างเต็มหน้าจอและหน้าต่าง
F1
เปิดไฟล์คู่มือ
Ctrl + +
ซูมเข้า
Ctrl + -
ซูมออก
Shift + +
เพิ่มความสว่าง++s
Shift + Down
ลดเสียง
Shift + Up
เพิ่มเสียง
-
ลดความสว่าง

Corel WinDVD shortcuts left ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

ซ้าย

Corel WinDVD shortcuts right ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

ขวา

Corel WinDVD shortcuts up ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

ขึ้น

Corel WinDVD shortcuts down ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

ลง
PgDn
แชพเตอร์ถัดไป
PgUp
แชพเตอร์ก่อนหน้านี้
เนื้อที่ว่าง
เล่น/หยุดชั่วคราว
Enter
เลือก
จบ
หยุด
Jan-0
ไปยังแชพเตอร์ N

 

 

ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์