แผงเครื่องเล่น

ปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการเล่นอยู่ในแผงการควบคุมการเล่น

Corel WinDVD player panela แผงเครื่องเล่น

ไอคอน
ฟังก์ชัน
รายละเอียด

Corel WinDVD pp audio แผงเครื่องเล่น

สั-าณเสียง
ระบุเทคโนโลยีเสียงที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS หรือ DTS-HD

Corel WinDVD pp mediatype แผงเครื่องเล่น

ประเภทสื่อ
ระบุประเภทสื่อปัจจุบันเช่น DVD, CD, VCD, DVD + / – VR, Audio CD, Karaoke, หรือ MP3

Corel WinDVD pp volume แผงเครื่องเล่น

ระดับเสียง
ลากตัวเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง คลิกที่ไอคอนลำโพงเพื่อปิดเสียง

Corel WinDVD pp stop แผงเครื่องเล่น

หยุด
คลิกเพื่อหยุดเล่นสื่อ

Corel WinDVD pp rewind แผงเครื่องเล่น

กรอกลับ
คลิก เพื่อกรอกลับ ความเร็วเริ่มต้นกลับเป็น 1x คุณสามารถเปลี่ยนเป็นความเร็วต่อไปนี้: 2x, 4x, 8x, 20x หรือ 60x

Corel WinDVD pp previous แผงเครื่องเล่น

แชพเตอร์ก่อนหน้านี้

คลิกเพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแชพเตอร์ก่อนหน้านี้
Corel WinDVD pp play แผงเครื่องเล่น

Corel WinDVD pp pause แผงเครื่องเล่น

เล่น/หยุดชั่วคราว
คลิกเพื่อเริ่ม/หยุดเล่นวิดีโอชั่วขณะ

เมื่อวิดีโอวนซ้ำ (ใช้ A-B หรือ Languagemate ซ้ำ) คลิกเล่น/หยุดชั่วคราวเพื่อกลับมาเล่นปกติ

Corel WinDVD pp next แผงเครื่องเล่น

แชพเตอร์ถัดไป
คลิก เพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแชพเตอร์ก่อนหน้านี้

Corel WinDVD pp fastforward แผงเครื่องเล่น

กรอไปข้างหน้า
คลิกเพื่อกรอไปข้างหน้า ความเร็วที่เป็นค่าตั้งต้นคือ 2x คุณสามารถเปลี่ยนเป็นความเร็วต่อไปนี้: 2x, 4x, 8x, 20x หรือ 60x

Corel WinDVD pp fullscreenrestore แผงเครื่องเล่น

เต็มหน้าจอ/กู้คืน
แสดงหน้าต่างในโหมดเต็มหน้าจอ / ปรับหน้าต่างให้มีขนาดเดิม

Corel WinDVD pp elapsedtime แผงเครื่องเล่น

เวลารวมที่ใช้ไป
ระบุจำนวนของชั่วโมง:นาที:วินาทีที่ภาพยนตร์ถูกเล่นไป

Corel WinDVD note%20graphic แผงเครื่องเล่น

เมื่อแผ่นดิสก์หรือไฟล์ที่คุณกำลังเล่นไม่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น ปุ่มควบคุมจะปรากฏเป็นสีเทา

เมนูคลิกขวา

เมน ูWinDVD คลิกขวาเป็นเมนูป๊อกอัพที่เข้าถึงได้โดยคลิกขวาบนพื้นที่รับชม

เมนูคลิกขวาให้ตัวเลือกต่างๆ ในการควบคุมการเล่นวิดีโอหรือเสียง ไม่ใช่ว่าตัวเลือกทั้งหมดจะสามาารถเลือกได้ตลอดเวลา ถ้าตัวเลือกใดไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทา ลูกศรชี้ไปทางขวาของรายการเมนูแสดงเมนูรองที่ใช้ได้ เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มลูกศรเพื่อเปิดเมนูรอง

Corel WinDVD rightclick menu แผงเครื่องเล่น

 

 

แผงเครื่องเล่น