การตั้งค่า อุปกรณ์การเล่น

แท็บ อุปกรณ์การเล่น มีตัวเลือกให้คุณเลือกอุปกรณ์ output ของเสียงระบุเทคโนโลยีเสียงและปรับลำโพง

Corel WinDVD enhancements playback%20device การตั้งค่า อุปกรณ์การเล่น


การเลือกอุปกรณ์การเล่น

ในกล่องรายการให้เลือกการเลือกอุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์เอาต์พุตเสียง

  • Headphones ถ้าคุณใช้หูฟังช่องเสียบหูฟัง

  • Speakers (จำนวนลำโพงตรวจพบโดยอัตโนมัติ) ถ้าคุณรับชมภาพยนตร์ผ่านลำโพง

  • S/PDIF ออกหากคุณกำลังเชื่อมต่อสั-าณเสียงของคุณกับอุปกรณ์ซึ่งรองรับระบบ Dolby หรือ DTS เทคโนโลยีด้านเสียง


การตั้งค่าลำโพง

หน้าจอแสดงแสดงเขตควบคุมตำแหน่งของลำโพงหรือหูฟังตามที่เลือกจากการเลือกอุปกรณ์ ใช้ตัวเลื่อนที่อยู่ติดกับลำโพงตามการปรับเพิ่มขึ้นสำหรับลำโพงแต่ละจุด คลิกที่กล่องด้านบนเพื่อได้เพื่อปรับตั้งเวลาสำหรับลำโพงแต่ละจุด คลิกกล่องเลื่อนข้างใต้เพื่อตั้งค่าลำโพงแต่ละจุด


เพื่อใช้เทคโนโลยีการกรองและลดเสียงรบกวน

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่กำลังเลือกเสียงชุดต่างๆของตัวเลือกจะปรากฏในเมนูให้เลือกเทคโนโลยี ตรวจสอบเทคโนโลยีการกรองและเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่จะใช้สำหรับสัฏฏาณเสียง

  • สเตอริโอ: เล่นไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เสียงด้วยเสียงแบบสเตอริโอ

  • หูฟัง Dolby: เล่นเสียงผ่านเทคโนโลยีลำโพงเสมือนจริงของ Dolby ลำโพงเสมือนจริงของ Dolby ให้เสียงสำหรับการตั้งค่าลำโพงสองช่องทางและสร้างเสียงจริงรอบทิศทางจากลำโพงทั้งสอง ปรับแถบเลื่อน ขนาดห้องเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับลำโพงเสมือนจริง ทำเครื่องหมายกล่อง Dolby Pro Logic IIx เพื่อเปิดใช้คุณลักษณะนี้และขยายเสียงสเตอริโอหรือการเล่นเสียง 5.1 ถึง 6.1 หรือ 7.1 ช่องทาง เลือกโหมดภาพยนตร์หรือโหมดดนตรีจากเมนูแบบเลื่อนลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ค

    การตั้งค่า อุปกรณ์การเล่น